חיפוש

תנאי שימוש באתר


הסכם משתמש

  1. 1. מבוא

1.1.             אתר האינטרנט “ענבלת קהילת עיצוב” (www.inbelet.co.il ((להלן: “האתר”) הנו אתר לתכנים בתחומי עיצוב פנים, אדריכלות ועיצוב גרפי. באתר ניתן למצוא בין היתר; תיק עבודות, פורומים, תכנים להורדה ,תכנים להשראה, מאמרים ועוד. (להלן: “שירותי האתר”).

1.2.             הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין  “ענבלת קהילת עיצוב”, בעלי האתר או חליפיהם (להלן: “בעלי האתר”), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: “הגולש”) ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.

1.3.             תנאי שימוש אלה חלים על התכנים הנגישים מכל מחשב לרבות מחשב נייד, טלפון סלולרי וכו’.

1.4.             גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.5.             המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.6.             האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

  1. 2. תנאי שימוש

2.1.             לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.

2.2.             הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

2.3.             אם הנך משתמש באתר מטעם גוף כלשהו, בעצם כניסתך, הנך מצהיר ומתחייב כי קיבלת תנאים אלה בשם הגוף וכי הנך מורשה לעשות כן בשם הגוף.

2.4.             “ענבלת קהילת עיצוב” יכולה לשנות מעת לעת ולפי הצורך את מבנה האתר ו/או את השירותים השונים המוצעים בו ו/או את חזות האתר ללא כל הודעה מוקדמת לציבור הגולשים, בין אם רשומים באתר, אם לאו. כמו כן, “ענבלת קהילת עיצוב” שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש באתר, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

2.5.             “ענבלת קהילת עיצוב” שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירותים המוצעים באתר, באופן חלקי או מלא, ללא כל הודעה מוקדמת.

2.6.             הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:

2.6.1.        גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.

2.6.2.        מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).

2.6.3.        העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

2.6.4.        ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

2.7.             בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:

2.7.1.        למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

2.7.2.        להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

2.7.3          להוסיף את המשתמש אוטומטית לרשימת התפוצה של הניוזלטר של האתר. המשתמש יכול להסיר את עצמו מרשימה זו בכל עת 

  1. 3. חשבון משתמש

3.1       בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם         לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: “חשבון משתמש” או “החשבון”).

3.2   ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש  בעת רישומו באתר:

3.2.1 על המשתמש חלה חובת מילוי מידע אמיתי,  מדויק, עדכני ומלא בתהליך ההרשמה (להלן “נתוני הרישום“);

3.2.2          המשתמש יקבל אחריות  על כל הפעילויות המתרחשות תחת שם המשתמש שלו;

3.2.3  מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.

3.2.4          אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית.

3.3                    הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: “הסיסמא”):

3.3.1          אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא”ל.

3.3.2          על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת.

3.3.3          הסיסמא אינה יכולה להכיל את שם הגולש, מספר זיהוי, תאריך לידה, מילה מילון או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.

3.4               הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 2להסכם.

3.5               בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי       ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.

3.6               הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא”ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם לסעיף 5להסכם זה.

אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

4.1   שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.

4.2               באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

4.3               באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו  בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

העדר אחריות למידע

5.1     “ענבלת קהילת עיצוב” לא תישא בכל סוג של אחריות לנזק שיגרם בעקיפין או במישרין כתוצאה מהשימוש באתר  או מהחומרים המוצגים בו, בין אם טקסט, תמונות, מאמרים, קישורים, הצעות או סרטונים.

5.2  ל “ענבלת קהילת עיצוב” אין אפשרות להבטיח שהמידע באתר כולו יהיה נטול שגיאות או אי דיוקים.

פרטיות המשתמש

6.1                “ענבלת קהילת עיצוב” עושה ככל יכולתה כדי לשמור על  פרטיות הגולשים לרבות פרטים אשר ניתנו על ידך כגון: מספר טלפון, כתובת מייל, פרטי כרטיס אשראי וכו’ ומתחייבת לא להשתמש בהן ללא הסכמת המשתמש לרבות העברתם לגורם שלישי ללא רשות המשתמש.

6.2               גלישתך באתר מהווה הסכמתך למדיניות הפרטיות של האתר

6.3                 מסירת מידע על גולשים תתבצע ע”פ החוק או ע”פ בקשת גורמים בחוק.

הגבלת אחריות לנזקים

אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר, אם בכלל.

העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

8.1               פרסומות למוצרי או שירותי צד ג’ מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

8.2               חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג’. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.

8.3               יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה  קישור טרם השימוש בו.

העדר אחריות לפעולות גולשים

9.1               במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף ‎9 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר (להלן: “תוכן גולשים”) – בין היתר מאמרים, תמונות, הודעות, תיקי עבודות, נתונים על עצמם או משובים אודות מוצרים הנמכרים באתר.

9.2               מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.

9.3               במסגרת שירותי האתר חלק מתכני האתר, לרבות תוכן גולשים, דפי ספקים או מוצרים, ניתנים לדירוג על ידי ציבור הגולשים.

9.4               מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש או לספק, לפי העניין, לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג הניתן לו, לתכניו או למוצריו.

9.5               באם לגולש או לספק יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים של פריט אחד, הוא מוזמן להפנות את תשומת לבם של בעלי האתר אשר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאי הסכם זה.

10 העלאת תוכן גולשים

10.1            הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.

10.2            הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.

10.3            הגולש מתחייב שלא להטריד גולשים אחרים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות, ולא לפרסם כתובות ו\או מספרי טלפון של גולשים אחרים ללא הסכמתם וידיעתם לנושא.

10.4             לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידו לפורומים ו/או לכל אפליקציה אחרת של האתר חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו’, הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.

10.5             גולש המעלה תוכן מצהיר בזאת כי  הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני של התכנים לאתר לצורך פרסומו או העלה בעצמו לאתר (אלא אם מדובר במקור פתוח המותר לשימוש על פי חוק), לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על תכני הווידאו ועל התמונות המועלות לאתר.

10.6             כל התכנים שיועלו על ידי הגולשים יעברו ביקורת על ידי מפעילי האתר ולא יפורסמו אם ימצאו שגויים, לא מתאימים, פוגעים או לא רלוונטיים.

10.7            הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו (להלן: “תוכן גולשים”), אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה.

10.8            מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.

10.9            הגולש מאשר לבעלי האתר לבצע עריכה מסוימת של התוכן המועלה לאתר על מנת להתאימו למבנה האתר ומתחייב לעמוד בתנאי העריכה, כפי שנראה לנכון לבעל האתר.

11 הודעה על תוכן מפר

בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא”ל info@inbelet.co.il

12 זכות יוצרים והרשאות שימוש

12.1            זכות היוצרים בעיצוב האתר הכוללות את קוד המחשב היוצר את האתר וכן את כל סוגי הקבצים המצויים בו לרבות קבצי טקסט, רעיונות עיצוביים, סימני המסחר, גרפיקה, תמונות, מולטימדיה ותוכנות אחרות, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

12.2            אין להעתיק/לשכפל/להפיץ /להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהתכנים המקוריים והמסחריים של האתר (אלא אם צוין אחרת במקום ספציפי) ללא קבלת אישור מראש מבעלי האתר. 

12.3            במידה ובאתר מפורסמים סרטים השייכים לצד שלישי, אין להעתיק\להוריד או לבצע כל שימוש בסרטים אלו ללא אישור צד שלישי או בדיקת תנאי השימוש של תכנים אלו. 

12.4             ניתן להוסיף לאתר “ענבלת קהילת עיצוב” תוכן רלוונטי כגון עצות וטיפים בעלי אופי לא-מסחרי, כתבות, מאמרים, תמונות  ומדורי דעות, תוך מתן קרדיט לכותב\ת ולאתר כמקובל. 

12.5            לאתר “ענבלת קהילת עיצוב” שמורה הזכות  להשתמש בתכנים שגולשים\משתמשים רשומים העלו אל  האתר בכל אחד מדפיו או קישוריו  ובאתרים אחרים שהאתר ישתף איתם פעולה. “ענבלת קהילת עיצוב” תמקם את תמונות הפרויקטים של המשתמשים לפי שיקול דעתי הבלעדי ואין לבוא בטענות לגבי ענין זה.

12.6            . ל”ענבלת קהילת עיצוב” שמורה הזכות לקשר עצמה לפרויקט, תמונה, סרט או פרזנטציה אשר ענבל תורי, מפעילת האתר, היתה שותפה להכנתו. הקשר לפרויקט יהיה באמצעות מלל או קישור או הטבעה על התמונה של הלוגו של “ענבלת קהילת עיצוב” ו\או כיתוב או תמונה אחרת המקשרים את ענבל תורי אל היצירה.

13 שינוי תנאים

13.1    בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

13.2לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.

13.3            אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.

13.4            באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.

13.5            בסעיף זה, “שינויים מהותיים” הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.

14 הצעות והערות

בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: “הצעות”) מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג’.

15.         תמיכה

אתר “ענבלת קהילת עיצוב” אינו כולל תמיכה טכנית. צוות האתר ישתדל לענות לפניות בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני, דרך טופס “צור קשר” באתר או דרך שליחה של הודעה בפורום, אולם הוא אינו מתחייב לעשות כן.

16.        שיפוי

הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.

17. הגבלת אחריות

ענבלת קהילת עיצוב” לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא הנובע משימוש באתר זה, ולרבות אובדן רווחים ישיר או עקיף ו/או נזקים כאלו ואחרים אשר ייגרמו למחשבך כתוצאה מהשימוש באתר. הינך מסכים לשפות את “ענבלת קהילת עיצוב” כנגד כל תביעה שתוגש על ידי צד שלישי בקשר עם השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים.

18    ברירת דין וסמכות שיפוט

הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

**כל הזכויות שמורות לפנחס קראון, עו”ד © 2010 www.pclaw.co.il, ” PClaw – דיני אינטרנט”.

_____

המשך תקנון ומדיניות ביטולים:

מאחר שבית העסק ‘ענבלת’ מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה

 בכתובת: https://inbelet.co.il/ 

החליטה ענבלת לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים. 

רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. 

מאגר המידע 

הנתונים שנאספו כתוצאה מהרישום לאחד מהשירותים לא יועברו לצד ג’ אלא בהוראת בית משפט.

 פרטי האשראי אינם נשמרים במערכת.

*בעת התשלום ישלח מייל המכיל את החשבונית.

המייל ישלח אוטומטית לכתובת המייל עימה נרשמת.

המייל יגיע מחברת ‘קארדקום’.

דיוור ישיר אלקטרוני

מרגע ההרשמה לשירות דרך האשראי כתובת המייל תתווסף לרשימת התפוצה של ענבלת,

ומידי פעם ישלח פרסום, מייל, עדכונים וכדומה בהתאם לשירות או המוצר שנרשמת אליו.

חשוב לציין שפרטיותך חשובה לי עד מאוד ולכן פרטייך לא יועברו לאף גורם שלישי ללא הוראת בית משפט.

תוכל לבטל את הרשמתך לרשימת התפוצה בכל רגע דרך כפתור ה ‘הסר’ אשר נמצא בתחתית כל אי-מייל או בפניה ישירה לבית העסק בבקשה לעשות כך.

__________

מדיניות ביטולים: 

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

______________

 פעילות חד פעמית פרונטלית (כגון יום עיון, ארוע בתשלום, סיור, הרצאה וכדומה)

לא ניתן לבטל את ההשתתפות מרגע התשלום,

אך ניתן למכור/להעביר הלאה את הכרטיס לאחרים כל עוד הם עומדים בקיטריונים של אותו הארוע (לרוב מדובר בקהל מקצועי אשר עוסק בתחומי העיצוב והאדריכלות).

במידה ויש ספק אנא התייעצו עם ענבל תורי.

קורס או הדרכה בוידאו

 ניתנת אחריות בת 7 ימים בה ניתן לבטל את ההשתתפות בקורס ולקבל תשלום מלא בחזרה.

לקבל החזר כספי יש לפנות לענבל תוך 7 ימים רגילים (כולל שבתות וחגים) ולבקש את ההחזר במייל:

inbal@inbelet.co.il.

לאחר 7 ימים לא ניתן לקבל החזר כספי.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לבעלת העסק: 

ענבל תורי

רמב”ם 13 הרצליה

054-5939287

inbal@inbelet.co.il.